KVKK Bilgilendirme Metni

ÖZ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE TURİZM İŞLETMELERİ KURYE DAĞ. TİC.
LTD ŞTİ (ÖZEL NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ KARTAL ANADOLU LİSESİ ) olarak
başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması
amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu; (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde
ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler okulumuzca
alınmaktadır.
1.Veri Sorumlusu:
ÖZ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE TURİZM İŞLETMELERİ KURYE DAĞ.
TİC. LTD. ŞTİ. okulumuz ile tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, danışmanlarımız
nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri
sorumlusu”. ÖZ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE TURİZM İŞLETMELERİ
KURYE DAĞ. TİC. LTD ŞTİ. ‘dir.
2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, ÖZ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI VE TURİZM
İŞLETMELERİ KURYE DAĞ. TİC. LTD. ŞTİ. okulumuz ve tüm bağlı İş birimleri,
internet sitesi, sosyal medya hesapları, entegrasyon sistemleri, eğitim kurumlarımızın
faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar,
anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları
aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik
ortamda toplanabilmektedir.
3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:
3.1. Öğrenci ve Yasal Temsilci Verileri:
Öğrencilere ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no,
iletişim bilgileri, fotoğraf, öğrenci numarası gibi gerekli bilgiler alınmakta ve
kaydedilmektedir. Öğrencilerin yasal temsilcilerine ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no,
yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, banka hesap bilgisi gibi gerekli
bilgiler ve indirim sağlanması için diğer çocuklarına dair isim ve kimlik bilgileri
alınmakta ve kaydedilmektedir.
3.2.Ziyaretçi Verileri:
Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kartal Anadolu Lisesi ‘ne ait tüm kurumlarda ve diğer
birimlerimizde güvenlik amacıyla kamera kaydı alınmaktadır. Güvenlik amacıyla, Özel
Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kartal Anadolu Lisesi’ne ait tüm okul ve diğer
birimlerimize gelen ziyaretçilerin ad-soyad, araç plaka no.su ve T.C. kimlik/pasaport
no/ehliyet no.su, giriş-çıkış saatleri, kimlerle görüşecekleri bilgileri alınmakta ve
kaydedilmektedir.
3.3. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:
Eğitim Kurumlarımızın üçüncü şahıslarla olan mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari
iş ilişkisi kapsamında tarafların (temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad,
T.C. kimlik no, kimlik belgesi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü,
yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun

niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, taşınmaz tapusu gibi
malvarlığı bilgileri sözleşmenin müzakeresi, kurulması, ifası ve ispatı amacıyla
alınabilmektedir. İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda
yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre
değişkenlik gösterecektir.
Kişisel verileriniz, eğitim kurumlarımızın hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair
işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, okulumuza
kayıt yapılabilmesi, ölçme değerlendirme dahil eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi kurs
merkezimizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce
yapılması, okulumuz ve faaliyetlerinin tanıtılması, okulumuz tarafından sunulan ürün
ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması,
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi,
eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, öğrenci kartı üretimi, basımı ile
çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması, Listeleme, raporlama, doğrulama,
analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, Kurs
Merkezinin Eğitim hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi,
yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için okulumuzun ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; okulumuz tarafından yürütülen
finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri,
satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme,
sözleşme), okul içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki
operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız
aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;
a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması
d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması
g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
4.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; okulumuz iştirakleri ve
bunların alt kuruluşlarına, bağlı olduğu Holding şirketine; çalışanları, şirket görevlileri,
hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, okul faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya
uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa
yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl/İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü gibi merciler, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum
ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum
ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve
içerisinde aktarılabilecektir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara
sahipsiniz;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.