Türk Dili Ve Edebiyatı

Dinleme, anlama, okuma ve yazma stratejilerini kullanarak, öğrencinin Türk diline hakimiyetini sağlama hedefi doğrultusunda, edebi metinler aracılığıyla Türkçenin tarihi gelişimini tanıtmakla başlayan dersimiz, müfredat bağlamında, gelişen teknolojiden de yararlanarak  araştırma ve inceleme yoluyla öğrencinin “yaparak öğrenme” yöntemine uygun hareket etmesini sağlamayı amaçlamıştır.

Her yıl sınıf seviyelerine göre belirlenen kitap  listelerinden öğrencilerin kendi istekleriyle seçtikleri edebi eserler aracılığıyla  eleştirel  okuma becerileri gelişir. Sanatsal metinler yardımıyla kelime dağarcığı  da artmakta ve analiz etme yeteneği belirginleşmektedir. Ayrıca edebiyatın toplumla ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini de kavrama fırsatını bulan öğrencilerimiz, çeşitli görevlendirmelerle sunum, sözlü  iletişim, işbirliği becerilerine katkıda bulunmaktadır.                                                  

Coğrafya

Coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan ile doğa arasındaki etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın doğal çevrede oluşturduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Coğrafya yeryüzünde meydana gelen olayları açıklarken Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler’ den yararlanır. Bu nedenle pozitif bir bilimdir.

Coğrafya, insanın yaşamını sürdürdüğü çevresinden hareketle yaşadığı ülke ve dünya da meydana gelen olayların nedenlerini ve sonuçlarını anlamasını sağlar. Bu nedenle coğrafya derslerinde; görsellik ve hayatın içinden örneklere yer vererek öğrencilerimizin gözlem yapan, araştıran ve sorgulayan yani insan ve çevre arasında ilişki kurabilen, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Coğrafya öğretimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği coğrafyanın dağılış ilkesine sahip olmasıdır. Coğrafyanın konusunu ilgilendiren her coğrafi olayın yeryüzünde bir dağılışı bulunmaktadır. Bu nedenle fiziki ve beşeri coğrafya konuları işlenirken haritalardan yararlanılmakta öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Derslerimizde zaman zaman projeksiyon cihazı kullanarak öğrencilerimizde görsel öğrenmeyi arttırmak, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını amaçlamaktayız.

Üniversiteye hazırlık amacı ile öğrencilerimize çıkabilecek soruları cevaplandırmaları için her konuya yönelik ödevler verilmektedir.

Beden Eğitimi

Beden eğitimi derslerimizde öğrencilerimiz,kapalı spor salonunda donanımlı ders araç gereçleriyle hem belirli disiplinleri öğrenmekte hem de eğlenmektedirler. Beden eğitim derslerimizde olumlu yönde gelişme gösteren öğrencilerimiz ilgili spor branşına ait mevcut okul takımları aday kadrolarına yönlendirilip okul takımında yer alırlar.

         Hedeflediğimiz özellikler

  • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları,
  • Sosyal hayatında sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi,
  • Serbest, rekreasyon ve yarışma amaçlı olarak fizik egzersizlerin uygulanması,
  • Çocukların ve gençlerin, harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve değerlendirilmesi,
  • Psikomotor becerilerini geliştirerek, spor, gösteri ve egzersiz çalışmalarına başarıyla katılmalarını sağlamak,
  • Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyeni, zararlı alışkanlıklardan korunmayı ve ilk yardım bilgilerini kavramak.

         Akademik Çalışmalar

Öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak,  beden eğitimi ve spor dersi müfredatında fiziksel etkinliklere katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacı ile "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karne" Programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin boy kg ve esneklik ölçümleri yapılmaktadır.

İngilizce

Fen Bilimleri Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı(Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. Dil bilgisinden ziyade öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler.

5.sınıflarımızda hazırlık programını uygulanmaktadır. Bu programın amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır. Dersler öğrenci merkezli ve inter-aktif metodu ile kendilerini her konuda ifade etme, yaratıcılıklarını kullanabilme ve öğrendikleri bilgileri işleyebilme üzerine kurgulanmıştır. 2. Yabancı Dil olan İspanyolca 5. sınıftan başlayarak 11. sınıfın sonuna kadar devam eder.

Lise Hazırlık sınıflarında İngilizce haftada 24 saat ders yapılmaktadır. Bu programın amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır

Tüm sınıflarımızda İngilizce ve İspanyolca dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından paylaşılmaktadır.

Eğitim ve Öğretim programımızda EU CEFR kriterlerine uygun olarak seçilen materyaller kullanılmaktadır. Yabancı Dil dersi dört temel beceriyi – okuma, anlama, konuşma ve yazma - içeren yoğun bir program dahilinde yerine getirilmektedir. Dersler öğrenci merkezli ve inter-aktif metodu ile kendilerini her konuda ifade etme, yaratıcılıklarını kullanabilme ve öğrendikleri bilgileri işleyebilme üzerine kurgulanmıştır. Öğrenciler 9. sınıfta FCE, 11. sınıfta TOEFL sınavına hazırlanır.

İngilizce programımızın hedefi; İngilizce’yi hem yazılı hem sözlü olarak aktif bir şeklide kullanabilen, yabancı kaynakları takip edebilen, dinlediğini, izlediğini ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu bağlamda sene boyunca öğrencilerimiz çeşitli etkinliklere, projelere ve yarışmalara yönlendirilirler.

Okulumuzdan mezun olan bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdiği takdirde Avrupa standartlarında İngilizce (C1), İspanyolca (B1) becerisine sahip olması hedeflenmektedir.