Page 3 - Fen Bilimleri Dergi-5
P. 3

BAŞYAZI

      D   eğerli Okuyucular,                                  Nazmi ARIKAN
                                                    Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
                                                    Kurucusu
         19 Mayıs 1919’da başladığımız Millî  Bu anlamda, yüz yıl önce başlatılan
         Mücadele’nin bu yıl, yüzüncü yılı-   aydınlanma sürecine hız kesmeden
         nı kutladık. Eğitim kurumlarımızda   devam edilmelidir. Üretken, değer

         gerçekleştirilen törenlerde ve hafta  bilen ve değer yaratabilen bir toplum
         boyu, başta Mustafa Kemal Atatürk   olmamızın vazgeçilmez koşulu, eği-
         olmak üzere bu mücadeleyi başlatan     timdir.
         ve destek olan tüm insanları minnetle
         ve şükranla andık. Canları pahasına  Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, 1965
         vatan toprağını koruyan kadın, erkek,   yılından beri çağdaş eğitim anlayışıy-
         yaşlı ve gençlerimizin bu büyük feda-   la yüz yıl önce yakılan aydınlanma
         karlıklarının her zaman hatırlanması  meşalesini taşımaya devam etmekte,
         gerektiğine vurgular yaptık.        bugün ülkemizin en doğusundan en
                               batısına, en kuzeyinden en güneyine

         Elindeki yetişmiş insan gücünün     tüm coğrafya üzerinde eğitim-öğretim
         büyük bölümünü yitirmiş, yokluk     faaliyetlerini arttırarak sürdürmekte-
         ve yoksullukla uğraşan bu ülke; en  dir.
         büyük savaşını cehalete karşı vermiş-
         tir. Okuma yazma oranı %10’un altın-    Kurumumuz gücünü; geçmişi unut-
         daki ülkede okuma yazma seferberliği    mayan ve kültürel zenginliğe sahip

         ilan edilerek halkın yediden yetmi-  çıkan   insanlardan   almaktadır.
         şe okuryazar olması hedeflenmiştir.   Entelektüel birikimi arttırarak sos-
         Ülkenin bugünkü durumuna gelmesi      yal sorumluluğunu yerine getirirken
         için en büyük mücadele, eğitim ala-  Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının
         nında gerçekleştirilmiştir.        vizyonunun bir yansıtıcısı olan FBEK
                               Dergisi, bu sayıda da oldukça renkli
         Bir ülkenin sürdürülebilir gelişim   ve dolu. Keyifle okumanızı dilerim.
         göstererek mevcudiyetini koruyabil-
         mesi için insanlarının sadece okurya-   19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik

         zar olması yeterli değildir.        ve Spor Bayramı’mızı kutlar; sevgi ve
                               saygılarımı sunarım.

         Okuması, okuduğundan anlam çıkar-
         ması, farklılıklara saygı gösterirken açık
         fikirli ve üretken olması da gerekir.


                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8