Page 1 - Meslekler Rehberi
P. 1

Sevgili Öðrencilerimiz,

       Meslek seçiminin önemli adýmlarýndan biri, meslekleri iyi tanýmaktýr.
     Yapýlan araþtýrmalar, ülkemizde gençlerin meslekler konusundaki bilgile-
     rinin yetersiz olduðunu, “kulaktan dolma” ya da “geliþigüzel” nitelik
     taþýdýðýný göstermektedir.
       Her mesleðin kendine göre konusu, etkinlik alaný, çalýþma koþullarý
     ve gerektirdiði özellikleri vardýr. Bir mesleði tanýmaya çalýþýrken o mes-
     leðin olumlu ve ilgi uyandýran yönlerinin yanýnda mesleðin zorluklarý da
     bilinmeli, sahip olunan kiþilik yapýsýnýn bu zorluklarýn üstesinden gelmeye
     uygun olup olmadýðý da düþünülmelidir.
       Meslek seçiminize yardýmcý olmak için hazýrladýðýmýz Meslekler
     Rehberi’nde
       * Yükseköðretim programlarý
       * Programlarýn amacý
       * Programlarda okutulan dersler
       * Programlarda okuyacak kiþilerde bulunmasý gereken özellikler
       * Programlarý bitirenlerin çalýþma alanlarý yer almaktadýr
       Baþarýlý olacaðýnýz, yaþamýnýzý mutlu sürdüreceðiniz mesleði seçe-
     ceðinize olan inancýmýzla sevgilerimizi sunuyoruz.               NAZMÝ ARIKAN FEN BÝLÝMLERÝ EÐÝTÝM KURUMLARI
                   ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK REHBERLÝK BÝRÝMÝ
   1   2   3   4   5   6