Page 3 - Fen Bilimleri Dergi-7
P. 3

BAŞYAZI

      D   eğerli Okuyucular,                                  Nazmi ARIKAN
                                                    Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
         Eğitimli insan; toplumun uygarlık    okul çatısı altında planlayarak belirle-  Kurucusu
         seviyesini yükselterek birlikte yaşama,  nen süreç ile bitirmek, sürdürülebilir
         üretme ve paylaşma becerisi gösterir.   bir hayat için uygun değildir. Eğer
         Bu anlamda bir ülkenin en değerli   eğitim bilimciler, eğitim yöneticile-
         yatırımı, insana yönelik yatırımdır.    ri ve öğretmenler resmin bütününü
                               göremezlerse bunu gösteremezler de.
         MÖ 4. yüzyılda yaşamış olan Çinli   Yani dönem ve yıl bittiğinde, “ders-
         felsefeci Chuang Tzu ne kadar anlamlı   ler” ve öğrenilenler rafa kaldırılırsa
         özetlemiş:                 süreç kesintiye uğrayarak öğrenilenler
                               unutulur. Öğrenmenin sınavlar için
         Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum    olmadığı mutlaka dikkatlice irdelen-
         ek,                    melidir. Bilinç seviyesi yükseltilme-
                               diği takdirde yapılan “iş” neredeyse
         Ağaç dik, on yıl sonrası ise tasarladı-  tamamen heba olur.
         ğın
                               Okul süreçlerinin tümü, bireyin
         Ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün,    düşünme kapasitesini arttırmak üze-
         halkı eğit.                rine kurulmalıdır.


         Bir kez ürün verir ekersen tohum,     Okullar, öğrencilerin öğrenme istek-
                               lerini destekleyerek onlara yaşamsal
         Bir kez ağaç dikersen on kez ürün  becerilerin önemini kavratamadığında
         verir.                   görevini yerine getirmiş sayılmaz.


         Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen halkı.   Sürekli okuyan, öğrenen ve kendini
                               geliştirme çabası içinde olan ebeveyn-
         Balık verirsen bir kez doyurursun   lere, öğretmenlere, eğitim yöneticile-
         halkı,                   rine, bürokratlara ve bunu destekle-
                               yen sistemlere ihtiyacımız var.
         Öğretirsen balık tutmasını hep doyar
         karnı.                   Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, üze-
                               rine düşen toplumsal sorumluluğu
         Düşünceyi kısıtlamak, sert sınırlar   yerine getirirken bir kültür yayını
         çizmek, kalıplar kullanmak; öğren-   olan FBEK Dergisi’ni özenle hazırla-
         me merakını yok ederek yaratıcılığı  maya ve sizlerle buluşturmaya devam
         ortadan kaldırır. Yaşanmışlıklardan   ediyor. Keyifle okumanız dileğiyle…
         dersler çıkartarak geleceği biçimlen-
         dirmek için insanın bedensel, duy-   Saygılarımla
         gusal ve bilişsel eğitimi tüm yaşamı
         boyunca devam eder. Eğitimi, sadece


                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8