Page 10 - Fen Bilimleri Dergi-7
P. 10

EĞİTİM


                     Öğrenci kulüpleri ne işe yarar?                E    ğitim dendiğinde akla, ilk önce okul geli- lendiğinde ve sürdürülebilir bir çalışmayla

                                          başarıyı getirir. O hâlde okullarda ilk olarak
                     yor. Okullar, büyük umutlarla başlayan öğ-
                     renim yaşamının içinde beklentileri yüksel- öğrencilerin derse ilgisini çekecek yöntem
                     ten kurumsal yapılar.           ve çalışmalarla işe başlamak gerekir. Bu an-
                                          lamda başta branş öğretmenleriyle yönetici-
              Ömer ORHAN  Okullarda 1 yılda 36 hafta, haftada ortala- lere büyük görev düşmektedir.
            Fen Bilimleri Okulları ma 35 saat ile toplamda 1260 saat ders iş-
              Genel Müdürü
                     leniyor. 12 yıllık süre içinde işlenen 15.120 Merkezî sınav sonuçlarına bakarak dersle-
                     saat dersle öğrenciler kendini yükseköğre- rin şu anki başarılarını görmek mümkün-
                     nime hazırlıyor. Yükseköğrenimde okuna-  dür. Demek ki şu anki yöntemle derslerde
                     cak bölüm ve üniversite tercihi ise daha çok yapılan akademik çalışmalarla öğrencilerin
                     ortaöğretimde elde edilen başarı ve kaza- derslere olan ilgisini çekmek ve arttırmak
                     nımlara göre yapılıyor.          konusunda çok da başarı göstermiyor. Kla-
                                          sik anlayışla yani öğretmenlerin sınavı he-
                     Ülkemizdeki eğitimcilerin çoğu 15.120 def göstererek sağladıkları motivasyon da
                     saatlik öğrenim kısmına odaklanarak he- ortada.
                     deflerini belirliyor. Hedef, genelde öğren-
                     cileri bir sonraki öğretim kurumuna “yetiş- Nasıl yapmalı?
                     tirmek” oluyor. Eğitimciler, daha çok ders
                     yaparak başarının da artacağına inanıyor Başarıyı arttırmak için öğrencilerin ilgisini
                     ki bu ciddi bir sorun ve tartışma. Herhangi derse çekmek bambaşka bir konu ve bunun
                     bir konuda başarının arttırılması için daha için her dersi ayrı ayrı ele almak ve incele-
                     çok tekrarın işe yaradığı -özellikle sınavlara mek gerekir. Ancak her ders için ders dı-
                     hazırlanan öğrencilerde- bir gerçektir ancak şında birçok benzer ve farklı faaliyet müm-
                     bu tekrarın nerede ve ne şekilde yapıldığı kündür.
                     önemlidir. Merkezî sınavlara hazırlanan
                     öğrenciler hariç okulda, sınıf ortamında ve Sınıf dışında yapılabilecek çalışmaların bir-
                     aynı yöntemle yapılan tekrarların çok fazla kaçına değinmek gerekirse öncelikle okul-
                     yarar sağlamadığını söylersek pek de ya- lardaki öğrenci kulüpleri ele alınmalıdır.
                     nılmış olmayız. Özellikle öğretmenin aktif, Günümüzde üniversitelerde birçok öğrenci
                     öğrencinin pasif olduğu durumun saatini kulübünün bazı konularda neredeyse okul-
                     arttırarak elde edilecek başarı bellidir. Her- ların da önüne geçtiğini ve başarılı olduğu-
                     hangi bir alanda başarı elde etmek için en nu biliyoruz. Bu anlamda ilkokul, ortaokul
                     önemli unsur ilgidir. İlgi, merakla destek- ve liselerde öğrenci kulüpleri belirlenirken


        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15